onsdag 14 mars 2012

Insändare i Huvudstadsbladet

Minsta med största nyttan

Matlagningskunskaperna har blivit sämre, konstaterarde man nyligen på HBL´s designforum med tema mat. Arbetet med revidering av timfördelningarna i landets grundskolor pågår och har resulterat i denna belysning av färdighetsämnet huslig ekonomi. Ämnet är skolans minsta ämne med största potential att stöda utslagning och ohälsa i vårt samhället, att ge livsnödvändiga kunskaper i att hantera sin vardag. Ämnet riskerar att krympa (på sina håll redan krympt) i timantal. Detta mot att behovet av dessa kunskaper bara ökar.
Ämnet står inför nya utmaningar inom främst två områden, miljö och hållbarhet samt konsumtion. I en undersökning (Taloustutkimus, 2010) framgår det att mediesamhället kräver nya hushållskunskaper. Man omnämner hemmet som ett mediehem. Undersökningen bekräftar uppfattningen att man inte längre kan inhämta konsumentkunskap och sådana färdigheter enbart där hemma. Den nordisk-estniska strategin för konsumentfostran, som Konsumentverket har varit med och utarbetat, betonar också att konsumentfostran måste inkluderas i läroplanerna för alla sådana ämnen som den naturligt anknyter till. Även OECD:s konsumentpolitiska kommitté har framhävt utbildningens betydelse för inlärningen av konsumentfärdigheter.
I dag handlar undervisningen, eller borde den handla om vilka olika val man som konsument står inför i sin vardag. Exempelvis en så enkel sak som ”att köpa mjölk” har blivit mera avancerat den senaste tiden. Vi vet alla att det finns en stor mängd olika mjölkprodukter att välja mellan. Idag handlar det om vilka värden man lägger in i köpbeslutet, pris, miljöpåverkan, hälsoaspekter etc.
Området mat är den i rangordning tredje största miljöbelastningen i världen idag. Ämnet hemkunskap bär en fantastisk möjlighet att ge goda hållbara modeller för framtidens matkonsumenter. Att ge dem redskap för att hantera sin vardag, med praktiska färdigheter att hantera goda inhemska råvaror är centralt och gör skillnad i vårt samhälle. Allt fler förlitar sig på industrins färdiga produkter med ibland tvivelaktigt innehåll. Hälsosamma kostval har betydelse för både hälsan och miljön, närmiljön som globalt.
Ämnet huslig ekonomi har inte bara möjligheter att stöda medveten konsumtion och skapa medborgare som lär sig att beakta miljön och leva mera hållbart. Ämnet berör även det kulturella planet med bevarande av traditioner som nationell matkultur. Färdigheter som att samarbeta med andra, lösa problem och en möjlighet att träna den analytiska förmågan ingår också i ämnets potential. Vi kan utan sifferanalys bara ana oss till vilka samhällskonsekvenser mera kunskaper i detta ämne kunde medför. Att redan tidigt i skolan få lära sig sköta sin vardag och göra goda matval vinner alla på. Skolans minsta ämne med flest möjligheter – om det ges chansen.

Ämneslärare i huslig ekonomi
Ped.mag. Harriet Strandvik
Mariehamn

tisdag 13 mars 2012

Timfördelning, förslag

 Här kommer förslaget på timfördelning till den nya läroplanen. Du hittar också förslaget på:

http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/02/tuntijako_tiedote.html?lang=sv

Arbetsgrupp: Den grundläggande undervisningen förnyas - Mera konst- och färdighetsämnen, modersmål och samhällslära

Målet med reformen av timfördelningen är att stärka den grundläggande utbildningen som en utbildning där hela åldersklassen har jämlika förutsättningar för fortsatta studier. Arbetsgruppen som berett den grundläggande utbildningens allmänna riksomfattande mål och reformen av timfördelningen överräckte sitt förslag till undervisningsminister Jukka Gustafsson på fredagen 24.2.
Man föreslår ett ökat timantal i konst- och färdighetsämnen, modersmål och litteratur samt historia och samhällslära. Den nationella språkreserven blir mera mångsidig genom att anordnare av utbildning erbjuds en möjlighet att med hjälp av statens specialunderstöd ordna studier i språk som man mera sällan studerar, så som t.ex. tyska, franska, ryska, spanska och kinesiska.

Undervisningsminister Jukka Gustafsson tackar arbetsgruppen för att den på ett bra sätt har tagit regeringens vilja i beaktande. Enligt regeringsprogrammet är målet med timfördelningsreformen att stärka undervisningen i konst- och färdighetsämnen, gymnastik samt samhällsfostran och etisk fostran, liksom miljöfostrans ställning och samarbetet mellan läroämnena. Med hjälp av förslaget är det möjligt att göra Finlands språkreserv betydligt mångsidigare, betonar Gustafsson.

Arbetsgruppen anser att det för jämlikhetens skull är ytterst viktigt att man inom den grundläggande utbildningen garanterar alla barn och unga goda förutsättningar och möjligheter för inlärning, samt att man på ett mångsidigt sätt stöder dem som av olika skäl behöver stöd. Arbetsgruppens förslag stöder regeringens mål att göra finländare till världens kunnigaste folk 2020 samt målet att Finland skall ha en topplacering bland OECD-länderna i fråga om centrala kompetensjämförelser och i fråga om ett litet antal avbrutna studier. Målet är också att förhindra skolornas differentiering.

Gustafsson tackar arbetsgruppen särskilt för det breda och omfattande samarbetet med intressentgrupperna. Vid beredningen av förslaget tog arbetsgruppen de utlåtanden och ställningstaganden som finns i promemorian Den grundläggande utbildningen 2020, samt de utlåtanden som finns i Utvecklingsplanen för utbildning och forskning i beaktande. Arbetsgruppen ordnade i november 2011 ett mångsidigt hörandetillfälle med experter. Arbetsgruppen fick också rikligt med andra utlåtanden och ställningstaganden.

– Arbetsgruppens förslag skickas nu ut på en snabb remiss och till behandling i kulturpolitiska ministergruppen. På basis av detta finslipas statsrådets förordning. Meningen är att den avlåts under våren 2012, säger Gustafsson.

Enligt förslaget skall timantalet för konst- och färdighetsämnen, särskilt då undervisning som är gemensam för alla, ökas till fem årsveckotimmar. Förslaget gör det möjligt att ordna betonad undervisning i konst- och färdighetsämnen och ger en
bättre tillgång än tidigare till behöriga lärare.

Det föreslås att antalet timmar i modersmål och litteratur ökas, eftersom inlärningsresultaten vad gäller modersmål och litteratur både håller på att sjunka och differentieras. Det timantal som reserverats för undervisning i matematik bevaras på samma nivå som i nuläget.

Enligt förslaget skall antalet årsveckotimmar för historia och samhällslära ökas med en årsveckotimme. Den nya årsveckotimmen skulle användas till samhällslära, samtidigt som studierna i samhällslära tidigareläggs så att de inleds i årskurs 5–6 i den grundläggande utbildningen. Med förslaget stärker man inlärningen och undervisningen i samhällelig påverkan och samhälleligt deltagande samt fördjupar bland annat undervisningen i ekonomikunskap.

Undervisning i miljökunskap föreslås på årskurserna 1–6 i den grundläggande utbildningen vara en integrerad ämnesgrupp sammansatt av biologi, geografi, fysik, kemi och hälsokunskap. Undervisningen omfattar dessutom principerna för en hållbar utveckling. På årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen ges undervisningen på samma sätt som för närvarande som skilda läroämnen.

Det skulle reserveras en årsveckotimme för genomförandet av ämneshelheterna i årskurserna 7–9 . Med förslaget blir fostran mera enhetlig och samarbetet mellan olika ämnen ökar, så att man med undervisningen har bättre möjligheter än i nuläget att reagera på aktuella utmaningar för undervisningen, så som utmaningar inom livskompetens, umgängesfostran, demokratifostran, företagsfostran, internationalism och hållbar utveckling. Samtidigt blir det i större utsträckning än i nuläget möjligt att till exempel använda dramametoder i undervisningen.

Språkprogrammen blir mera mångsidiga genom att styra det riktade statsunderstödet för ordnande av undervisning i A2-språket och B2-språket. Det föreslås inga förändringar i den undervisning av A1- och B1-språken som är gemensam för alla. Tack vare förslaget blir valmöjligheterna större, eftersom extraordinarie studier i ett annat A2- eller B2-språk än finska, svenska och engelska inte på samma sätt som för tillfället tar upp den största delen av timmarna för de valbara ämnena.

Som valbart ämne kunde man undervisa i ämnen som passar in i den grundläggande undervisningen och som stöder målen, eller ämneshelheter sammansatta av flera olika ämnen enligt undervisningsanordnarens läroplan. Dessa kan t.ex. vara informations- och kommunikationsteknik, drama, som hör till flera ämnen, ekonomisk kunskap samt undervisning som stärker medborgarfärdigheterna. Dessutom skulle anordnare av undervisning ha möjlighet att rikta extra timmar till den valbara undervisningen, vilket majoriteten av utbildningsanordnarna redan gör.

Det föreslås att övergångsskeden för olika läroämnen förenhetligas för att garantera en tillräcklig nationell enhetlighet och för att göra ordnandet av undervisningen, arbetet med läroplanen och elevbedömningen klarare. En jämnare fördelning av den tid som används för undervisning i de olika läroämnena mellan de olika årskurserna i den grundläggande utbildningen stöder en inlärning och fostran som följer elevens ålders- och utvecklingsfaser.

Arbetsgruppen föreslår att ändringarna genomförs inom ramarna för det nuvarande antalet årsveckotimmar. Arbetsgruppen föreslår inte att nya läroämnen ska inkluderas i den grundläggande utbildningen och inte heller att kommunerna eller andra aktörer som ordnar undervisningen får nya eller mera omfattande uppgifter.

Arbetsgruppens promemoria finns att läsa på: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2012/Tulevaisuuden_perusopetus.html
Ytterligare information: - överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tfn 09 160 77268
- specialmedarbetare Aleksi Kalenius, tfn 040 125 1032

Utlåtanden och ställningstaganden skickas till e-postadressen perusopetus@minedu.fi senast 23.3.

----------

Statsrådet beslutar om de allmänna riksomfattande målen för den utbildning som avses i lagen om grundläggande utbildning samt om hur den tid som används för grundläggande utbildning skall fördelas mellan undervisning i olika ämnen, ämnesgrupper och elevhandledning (timfördelning).

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för och det centrala innehållet i den grundläggande utbildningens olika läroämnen, ämneshelheter, elevhandledningen och annan undervisning som avses i denna lag samt om de centrala principerna för samarbetet mellan hemmet och skolan och för elevvården och om målen för den elevvård som hör till undervisningsväsendet (grunderna för läroplanen).

Läroplaner som utarbetats enligt förordningen tas i bruk i alla åldersklasser inom den grundläggande utbildningen från och med 1.8.2016.

Vårmöte och timfördelning

Hej.

Mejl av Ingrid som kan vara bra för alla hushållslärare att se:

Hejsan!

Här är det snabba ryck som gäller. På föreningens vårmöte igår diskuterade
vi den nya timfördelningen och att föreningen borde aktivera sig. Vi beslöt
att författa en egen skrivelse till ministeriet. Denna skrivelse har jag författat tillsammans med min ämneskollega Anna-Liisa Spets. Läs
och kommentera så fort som möjligt! 22.3 är deadline för skrivelser till
ministeriet.

 
Mer timmar för den grundläggande undervisningen i huslig ekonomi
Finlands svenska hushållslärare r.f. är oroade över att timresursen i huslig ekonomi kommer att minska enligt den nya timfördelningen. Om förslaget för den nya timfördelningen godkänns är risken stor att läroämne helt faller bort som valbart ämne. Vi anser därför att huslig ekonomi bör höra till gruppen konst- och färdighetsämnen eftersom det i högsta grad är ett praktiskt läroämne.
Målsättningen i den nya timfördelningen är bland annat att stärka samarbetsförmåga, problemlösning och jämlikhet, utveckla kreativt och kritiskt tänkande, samt öka motivation för inlärning. Målsättningen är även att öka elevens miljömedvetenhet. Alla dessa viktiga målsättningar uppfyller läroämnet huslig ekonomi, trots att ämnet har det minsta antalet timmar till sitt förfogande inom den grundläggande utbildningen.
Samhällsdebatten kretsar kring ungdomars hjälplöshet och oförmåga att klara rutinerna i det dagliga livet. Inom undervisningen i huslig ekonomi arbetar vi ständigt för att motverka denna trend. Om timmarna ytterligare minskar förvärras situationen avsevärt. Detta borde vara en tillräckig motivering för att bevara läroämnet huslig ekonomi, och även för att stärka dess ställning.
Vi understöder varmt den strävan som Kotitalousopettajien liitto ry – Hushållslärarnas förbund r.f. framför för att stärka ungdomarnas välbefinnande och för att trygga samhällets framtid. Det värt att satsa på ämnet huslig ekonomi!

Finlands svenska hushållslärare r.f.
Ingrid Karlsson, ordförande

måndag 5 mars 2012

Puffar för mera timmar undervisning i huslig ekonomi

Tycker du att huslig ekonomi är viktigt och ska prioriteras när det kommer till timfördelningen?

Skriv då under listan på denna sida:

http://www.adressit.com/kotitalousopetusta_lisaa_perusopetukseen

/Karin