tisdag 15 april 2014

Facebookgrupp för huslig ekonomilärare

Gå med för att dela med dig och ta del av information:
https://www.facebook.com/groups/1444044002486270/

Kommentera svenska utkasten till GLGU från och med 25.04

Kommentering av de svenska utkasten till grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och påbyggnadsundervisningen 25.4.–23.5.2014.

http://www.oph.fi/lp2016/103/0/obs_tiden_andrad_kommentering_av_de_svenska_utkasten_till_grunderna_for_laroplanen_for_den_grundlaggande_utbildningen_och_pabyggnadsundervisningen_25_4_23_5_2014

måndag 14 april 2014

Kotitaloutta alakouluun ja paikallisiin opetussuunnitelmiin

Kotitalousopettajien liitto – Hushållslärarnas förbund ry
Vuosikokous 12.4.2014 – kannanotto, julkaisuvapaa
Kotitaloutta alakouluun ja paikallisiin opetussuunnitelmiin
Kotitalousopettajien liitto ry:n mielestä kotitalousopetuksen määrää tulee lisätä ja kotitaloutta tarjota valinnaisena läpi koko perusopetuksen ja lukion; nykyisen kaikille yhteisen (yleensä 7 lk.) kolmen vuosiviikkotunnin lisäksi. Perusopetuksen valinnaisuutta on kunnissa vahvistettava niin, että oppilailla on oikeus ja mahdollisuus valita kotitaloutta niin ala- kuin yläkouluissa. Koulut voivat myös perustaa kotitalouspainotteisia luokkia tai opetusta. 

Alakouluiässä nuoret ovat kiinnostuneita arkiaskareista ja oppivat samalla muita tarpeellisia elämäntaitoja. Kaikissa taito- ja taideaineissa lapset sekä nuoret saavat virikkeitä ja mahdollisuuden toteuttaa luovuuttaan.

Kotitalouden oppitunneilla opiskellaan yhteiskunnan perusyksikön eli kodin osaamisalueita. Koululaiset oppivat arjen hallinnan taitoja, joista on hyötyä koko loppuelämälle: oman huoneen ja vaatteiden hoitoa, kierrätystä, kuluttajavalintoja, ihmissuhdetaitoja, terveellisen ruoan valintaa. Kotitaloustaitojen käytännön harjoittelu kotona sekä huoltajan antama palaute tehtävistä tukevat kodin ja koulun kasvatustyötä.
Kotitaloustunneilla lapsi oppii arvostamaan ruokaa ja ruoan tekijöitä sekä kouluruoan merkitystä hyvinvoinnille. Kun oppilaat pääsevät kosketuksiin ruoan kanssa, he saavat mahdollisuuden kiinnostua ravitsemuksesta ja ruoasta. Hyvän ruoan arvostus syntyy itse tekemisen ja oivaltamisen kautta.

Kotitaloustunnit antavat onnistumisen elämyksiä monenlaisille oppilaille ja ehkäisevät syrjäytymistä. Opetus auttaa nuoria soveltamaan opittuja asioita käytäntöön sekä tarjoaa tekemällä oppimista. Nuoret tarvitsevat tietoa ja taitoa toimiakseen valistuneina kuluttajina, tietoa ekologisiin ja eettisiin valintoihin. Kotitalous antaa työkaluja arjesta selviytymiseen ja elämän hallintaan. Yhteisöllisyys, yhteisvastuullisuus ja tasa-arvo toteutuvat opetuksessa. Kotitaloudessa opituilla tiedoilla ja taidoilla on suuri merkitys kansanterveyden kannalta.

Maahanmuuttajien kotoutumista ja elämänhallintaa helpottavat kotitalouden tietojen ja taitojen oppiminen sekä oman kulttuurin arvostaminen ja välittäminen muille oppilaille. Myös erityistä tukea tarvitseville oppilaille kotitalous tarjoaa onnistumisen elämyksiä.


Kotitalous kuuluu 2016 taide- ja taitoaineisiin, jolloin sitä on mahdollista valita valinnaisaineeksi taide- ja taitoaineiden kiintiöstä (alakoulu 6 tuntia ja yläkoulu 5 tuntia). Kotitaloutta voidaan valita yläkouluissa valinnaisainekiintiöstä (9 tuntia), mutta lisäksi myös taide- ja taitoainekiintiöstä (5 tuntia). Opetuksen järjestäjällä eli kunnalla on vastuu paikallisen opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelma on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toiminnan ja koulutyön. Paikallisia opetussuunnitelmia valmistellaan parhaillaan eri puolilla maata. Kotitalousopettajien liitto ry pitää tärkeänä, että paikallisiin opetussuunnitelmiin kirjataan mahdollisuus opiskella kotitaloutta valinnaisena oppiaineena myös alakoulussa.

Läs och kommentera den nya läroplanen!

Hyvät naisjärjestöaktiivit,

Kaikilla opetuksen kehittämisestä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua kansalliseen opetussuunnitelmien uudistamiseen. Perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnokset julkaistaan OPS 2016 -verkkosivuilla kommentoitaviksi 15.4.-15.5.2014.
Annetun palautteen pohjalta opetussuunnitelman perusteet viimeistellään ja syys-lokakuussa niistä pyydetään viralliset lausunnot eri sidosryhmiltä. Esi-, perus- ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet valmistuvat kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Ja sivujen osoite  
http://www.oph.fi/ops2016

Nyt vaan vaikuttamaan, yst. terv. Leena Ruusuvuori

Studerande söker aktiva hushållslärare att intervjua

Hyvä kotitalousopettaja!

Teen parhaillaan tutkimusta kotitalousopetuksen eheyttävistä toimintakäytänteistä osana pro gradu  tutkielmaani. Tutkimukseni tavoitteena on avata ja kuvata erilaisia eheyttäviä toimintakäytänteitä sekä tuoda niitä laajempaan tietoon muille aineenopettajille. 
Eheyttämisellä tarkoitetaan irrallisten osien yhteen palauttamista. Peruskoulussa tällaisia irrallisia osioita nähdään olevan useita, joita voivat olla esimerkiksi oppilaan persoonan, opetuksen sekä koulupäivän eheyttäminen. Uudessa valtakunnallisessa opetussuunnitelma versiossa eheyttäminen on merkattu yhdeksi
peruskoulun opetuksellisista tavoitteista. Käytännössä eheyttävä opetus voi esimerkiksi koostua eri oppiaineiden yhdistämisestä, oppilaan oman kehitystason huomioimisesta, erilaisten kerhotoimintojen tai oppimisympäristöjen käyttämisestä osana perusopetusta. 
Haluaisinkin kuulla kotitalousopetuksen eheyttävästä toimintakäytänteestäsi enemmän! Olen kiinnostunut kuulemaan kaikenlaisista eheyttävistä toimintakäytänteistä, joita hyödynnät osana kotitalousopetusta, sillä vaikka ne olisivat arkipäivää sinulle, voivat ne olla uutta jollekin muulle. Kertomalla omasta opetuksestanne, voit
auttaa myös muita opettajia kehittämään omia toimintakäytänteitään. Kerään aineistoa tutkielmaani varten pääasiallisesti haastattelulla, mutta aineiston keräys on mahdollista myös muilla keinoilla.

Ota rohkeasti yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse, jotta voimme keskustella tarkemmin sinulle sopivasta keinosta osallistua tutkielmaani. 
Yhteydenottoa toivoen,
Salla Louhi
Kotitaloustieteen kandidaatti
Niittäjäntie 2 A 4
82500 Kitee
sallla_90@hotmail.com
045 136 1769