torsdag 3 mars 2022

Kallelse till årsmöte 19.3.2022!

 Finlands svenska hushållslärare r.f.

Helsingfors 03.03. 2022 

 

Kallelse till årsmöte 

 

Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till årsmöte. mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan.  

 
 

Plats: Snellmansgatan 25 B 24, Hushållslärarnas förbunds lokal eller alternativ kan du delta via Zoom https://aboakademi.zoom.us/j/65382723964  ID: 653 8272 3964 

 

TidLördagen den 19.3. 2022 kl. 13.00   
 

Efter mötet intar vi en måltid umgås på  restaurang Zinkeller Vänligen meddela ditt deltagande Zinkeller besöket till kirsi.salomaa@hotmail.fi senast den 17.3.2022. 
 
 

Välkommen. 


Föredragningslista årsmöte 19.3.2022 

1. Mötet öppnas. 
2. Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, 2 protokolljusterare, rösträknare) 
3. Mötets laglighet och beslutsförhet 
4. Godkännande av föredragningslistan 

5. Föreningens verksamhetsår 2021 

a) Verksamhetsberättelse 2021 

b) Bokslut och revisionsberättelse 2021 

c) Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga 

6. Föreningens verksamhetsår 2022 

a) Verksamhetsplan 2022 

b) Mötesarvoden och övriga ersättningar 2022 

c) Medlemsavgift 2022 

d) Budget 2022 

7. Personval 2022 

a. val av ordförande 

b. val av styrelsemedlemmar, samt deras suppleanter som är i tur att avgå 

c. val av verksamhetsgranskare och dennes suppleant 

8. Förbundets årsmöte 

a. Representanter till förbundets årsmöte (1 pers) 

9. Övriga ärenden 

a. Fortbildning år 2022 

10. Avslutande av mötet. 

 
Kirsi Salomaa, ordförande