söndag 6 mars 2016

Finlands svenska hushållslärare r.f.                    Jomala, 5.3.2016
Kallelse till vårmöte

Tid:    lördagen den 19 mars 2016 kl. 11.00
Plats: Axxell, Bangatan 75, 10300 Karis

Medlemmar i föreningen Finlands svenska hushållslärare r.f. kallas härmed till vårmöte. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt föredragningslistan nedan.
Vi börjar med att bekanta oss med Axxells verksamhet i Karis, speciellt med utbildningsinriktningarna för inkvartering och kosthåll. Efter rundturen hålls vårmötet och dagen avslutas med gemensam lunch.
Vänligen meddela ditt deltagande till ordförande Karin Rosenberg (karin.rosenberg(at)abo.fi) senast den 16.3.2016. Hjärtligt välkommen!

Föredragningslista:

1.    Mötet öppnas
2.    Val av mötesfunktionärer (ordförande, sekreterare, 2 protokolljusterare, rösträknare)
3.    Mötets laglighet och beslutsförhet
4.    Godkännande av föredragningslistan
5.    Verksamhetsberättelse 2015
6.    Bokslut 2015
7.    Beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
8.    Förslag på ändring i stadgorna*
9.    Övriga ärenden
        Fortbildning för lärare i huslig ekonomi sommaren 2016
        Bekanta er med föreningen
        Kontakta gärna föreningen med tankar, funderingar, önskemål, tips och idéer
10.    Mötet avslutas

* I nuvarande stadgor framkommer att det ska ordnas två medlemsmöten per år, ett vårmöte och ett höstmöte. Styrelsens förslag är att det i stadgorna enbart anges att föreningen ska ordna ett vårmöte och att övriga möten och sammankomster ordnas efter behov. Det årliga höstmötet skulle därmed strykas.

Karin Rosenberg, ordförande